Řízení kvality

Helios Orange se rozšířil o nové agendy z oblasti řízení kvality. Konkrétně se jedná o 7 samostatných modulů, o které lze rozšířit vaši instalaci. Níže uvádíme stručný popis jednotlivých agend.

Reklamace

Přímo z agendy lze zajišťovat a realizovat potřebné objednávky náhradních položek potřebných pro řešení reklamace, včetně realizace potřebných dokladů (Potvrzení reklamace, Reklamační protokol, Krokový plán nápravy vad, a jiné).

Správa měřidel

Evidence, sledování a plánování kontrol měřidel. Podpora časové frekvence kontrol, ale i kontrol po určitém počtu použití. Podpora prokázání zajištění nakládání s měřidly podle Zákona o metrologii, č.505/90.
Sledování nákladovosti jednotlivých měřidel, držitelů měřidel potřebné údaje přístupné z jednoho místa.

Údržba strojů a zařízení

Vytvoření plánu údržby zajistí, že budou všechny údržby zajištěny včas a v potřebném rozsahu.
Zpětně je možné zjistit, který pracovník a kdy údržbu prováděl a samozřejmě i např. jaké náhradní díly potřeboval (plán spotřeby materiálu lze připravit i dopředně).

Řízení auditů, neshody

Vedení organizace má přehled o všech plánovaných i realizovaných auditech a návazných úkolech/opatřeních z těchto auditů.
Do evidence lze zahrnout jak audity interní, tak audity externí (zákaznické, dodavatelské, certifikační).

Řízení nabídek a poptávek

Řízení nabídko-poptávkového procesu umožňuje uživateli přehledně kdykoli zjistit stav a především rychle vyhodnotit nejlepší možnou variantu.
Podporuje rychlé dohledání kompletních historických informací, včetně souvisejících rozhodnutí o výběru a umožňuje také rychlé dohledání podobných případů.
Cílem je tedy zlepšení sledování a řízení obchodního případu až na úroveň vyhodnocování jednotlivých pracovníků.

Vztahy s obchodními partnery

Cílem je zajištění informací týkající se chování / kvality jednotlivých dodavatelů a odběratelů.
Jedná se o informace, které lze automatizovaně vyhodnotit z IS (platební morálka, dodržování termínů dodání,.) a také o informace, které závisí na pocitu jednotlivých uživatelů (příjemné jednání, ochota, …).
Cílem je průběžný sběr informací, jednotná evidence dle předdefinovaných atributů, rychlá kategorizace a porovnání obchodních partnerů.

Řízená dokumentace

Mnoho typů dokumentů vyžaduje pro své zpracování řízení svého stavu.
Agenda “Řízená dokumentace” nabízí možnost přiřazování jednotlivých stavů konkrétním dokumentům a zajištění jejich verzování včetně poznámkové diskuze k celému dokumentu, nebo jeho části.